Tablica informacyjna budowy domu – co powinna zawierać?

Czas czytania: 8 minut

Teren budowy domu to miejsce, które powinno być odpowiednio zabezpieczone i oznaczone. Do tego celu służy tablica informacyjna. Znajduje się na niej szereg informacji, wymaganych w przypadku obiektów, co do których istnieje obowiązek ustanowienia kierownika budowy. Co powinna zawierać tablica informacyjna budowy domu, a także gdzie ją umieścić, dowiecie się z naszego wpisu.

Budowa domu jednorodzinnego musi być realizowana z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Przyczynia się do tego m.in. ogrodzenie terenu budowy. Wtedy żadne osoby niepowołane nie będą mogły go przekroczyć. Ogrodzenie zabezpiecza również wszelkie maszyny, urządzenia i narzędzia, które znajdują się na działce. Plac budowy oprócz zabezpieczenia musi być także odpowiednio oznaczony. W tym celu wykorzystuje się tablicę informacyjną. Umieszczone na niej informacje, a także jej odpowiednie ulokowanie na terenie budowy, jest wymagane przez przepisy. Dlatego też warto wiedzieć, co powinno się znaleźć na tablicy informacyjnej budowy domu.

Tablica informacyjna budowy domu – przepisy

Wszystkie tereny budowy muszą być oznaczone stosowną tablicą informacyjną. Wyjątek stosuje się jedynie do budowy obiektów, które nie wymagają ustanowienia kierownika budowy, służą obronności i bezpieczeństwu państwa, a także liniowych. Za umieszczenie tablicy we właściwym miejscu odpowiada kierownik budowy. Szczegóły na temat wyglądu tablicy informacyjnej zawarte były w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.  2002 Nr 108 poz. 953 z późn. zm.). Jednak od 2020 r. znajdują się one w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z późn. zm.) Zgodnie z tymi przepisami, tablica informacyjna budowy domu, jak i innych obiektów, powinna mieć kształt prostokąta. Musi się ona wyróżniać i być łatwo zauważalna, dlatego też powinna być koloru żółtego. Prawo budowlane reguluje również kwestię liter, którymi są zapisane informacje. Powinny być one trwałe i czytelne, napisane kolorem czarnym, przy czym ich wielkość powinna być nie mniejsza niż 6 cm (dotychczas były to 4 cm). Radzimy nanosić wszystkie informacje wielkimi literami, aby nikt nie miał problemu z ich odczytaniem.

Warto zaznaczyć, że prawo budowlane przewiduje jeszcze jeden wyjątek, kiedy tablica nie musi być umieszczona na terenie budowy. Decyduje o tym organ administracji architektoniczno-budowlanej. Jednak z wnioskiem musi wystąpić inwestor. Ustawa zaznacza, że możliwe jest to w przypadku, kiedy stopień skomplikowania robót budowlanych jest nieznaczny.

Gdzie umieścić tablicę informacyjną budowy domu?

Za właściwe usytuowanie tablicy informacyjnej na terenie nieruchomości odpowiada kierownik budowy. Powinien on umieścić ją w miejscu działki, które będzie widoczne od strony drogi publicznej. Jeśli nieruchomość nie przylega do takiej drogi, należy umieścić tablicę od strony dojazdu do niej. Przy czym warto pamiętać, że musi się ona znajdować na wysokości umożliwiającej odczytanie danych, które są na niej zapisane.

Jak długo tablica musi znajdować się na terenie budowy?

Znowelizowane prawo budowlane precyzuje, do jakiego momentu tablica informacyjna musi się znajdować na terenie budowy. Nie powinno się jej zdejmować do czasu, kiedy uzyskamy decyzję o pozwoleniu na użytkowanie. Tablica powinna być również umieszczona w widocznym miejscu do momentu, gdy organ nadzoru budowlanego nie zgłosi sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu przez nas budowy. Nie można także likwidować tablicy, dopóki nie zostaną zakończone roboty budowlane.

Co powinna zawierać tablica informacyjna budowy domu?

Plac budowy musi być odpowiednio oznakowany. Żółta tablica informacyjna wskazuje osobom postronnym, że w tym konkretnym miejscu znajduje się teren budowy. Na ich bezpieczeństwo wpływa z kolei ogrodzenie. Na tablicy informacyjnej budowy domu musi się znaleźć wiele ważnych z punktu widzenia inwestycji informacji.

Tablica informacyjna budowy domu powinna zawierać:

  1. dane dotyczące robót budowlanych,
  2. adres przeprowadzania robót,
  3. numer decyzji o pozwoleniu na budowę domu bądź zgłoszenia, a także ich datę,
  4. dane organu, który wydał decyzję o pozwolenie na budowę bądź do którego dokonano zgłoszenia,
  5. dane kontaktowe oraz nazwę organu nadzoru budowlanego,
  6. imię oraz nazwisko albo nazwę i dane kontaktowe (numer telefonu) inwestora,
  7. imię oraz nazwisko, a także numer telefonu kierownika budowy.

Ogłoszenie o danych dotyczących bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia

Wraz z nowelizacją Prawa budowlanego pojawił się nowy obowiązek dotyczący kierownika budowy. Musi on, oprócz tablicy informacyjnej, zamieścić na placu budowy ogłoszenie, w którym znajdą się informacje w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Przy czym wymóg ten stosuje się do miejsca, gdzie prace mają potrwać dłużej niż 30 dni roboczych, gdzie zatrudnionych będzie przy tym co najmniej 20 pracowników bądź przewiduje się, że czas trwania robót przekracza 500 osobodni. Ogłoszenie powinno się znajdować obok tablicy, również na wysokości umożliwiającej jej odczytanie.

Jak powinno wyglądać ogłoszenie?

Podobnie, jak tablica informacyjna, ogłoszenie powinno być umieszczone na prostokątnej tablicy. Musi być ona koloru żółtego. Dane na niej prezentowane muszą być czytelne, a także trwałe. Wielkość liter powinna być nie mniejsza niż 4 cm.

Co musi zawierać ogłoszenie?

Prawo budowlane podaje, że ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia powinno zawierać następujące informacje:

  1. przewidywane terminy rozpoczęcia oraz zakończenia prac budowlanych,
  2. maksymalną liczbę pracowników, którzy będą zatrudnieni na terenie budowy,
  3. informacje o planie bezpieczeństwa i ochronie zdrowia.

Podsumowanie

Teren budowy domu jednorodzinnego powinien być odpowiednio oznakowany. Prawo budowlane nakazuje, aby znalazła się na nim tablica informacyjna, a także ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Przybierają one formę prostokątnych płyt koloru żółtego. Dane na nich zawarte powinny być czytelne i trwałe, a także umieszczone w odpowiednim miejscu działki. Odpowiedzialny za to jest kierownik budowy.

Autor